Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.ilovewushu.pl. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Użytkownik ma możliwość przeglądania, zamówienia i zakupu Towarów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Sprzedający udostępnia Użytkownikom Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.ilovewushu.pl.
 5. Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Użytkownika Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się następujących określeń, będą one miały wskazaneponiżej znaczenie:

 1. Formularz Zamówienia – dostępny w Serwisie formularz, poprzez wypełnienie którego  Użytkownik składa Zamówienie na Towary;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Towarów w celu złożenia Zamówienia
 4. Kupujący – Użytkownik Serwisu, który złożył Zamówienie na Towary i zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego dostępny na stronie internetowej www.ilovewushu.pl;
 6. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem:www.ilovewushu.pl;
 7. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami oferowanymi przez Sprzedającego, ich opisami, cenami i dostępnością oraz zawarcie Umowy Sprzedaży;
 8. Sprzedający – przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy: Michał Borawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MB Sport Michał Borawski, ul. Leśna 9, 05-504 Korzeniówka, NIP: 527-163-02-01;
 9. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.), tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 11. Usługi elektroniczne – usługi świadczone Użytkownikowi nieodpłatnie i na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) umożliwiające przeglądanie, wybór i zakup Towaru od Sprzedającego oraz składanie reklamacji;
 12. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu;
 13. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza Zamówienia, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Użytkownika, określająca ilość i rodzaj Towaru stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży oraz miejsce i sposób dostawy.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może przeglądać, wybierać i zamawiać Towary.
 2. Użytkownik może zamówić Towary w rodzaju, ilości i rozmiarze dostępnym w Sklepie Internetowym.
 3. Informacja o ilości Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym w danym rodzaju i rozmiarze jest zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego i na bieżąco aktualizowana przez Sprzedającego.
 4. Przy każdym Towarze dostępnym w Sklepie Internetowym zamieszczona jest instrukcja jego użytkowania zawierająca wytyczne prawidłowego używania, w szczególności dotyczące czyszczenia, prania lub prasowania Towarów. Instrukcja użytkowania zawarta jest również na metce Towaru.
 5. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik wybiera model, kolorystykę, rozmiar i ilość zamawianych Towarów spośród dostępnych w Sklepie Internetowym. Wybór następuje poprzez oznaczenie rozmiaru, koloru i ilości Towaru oraz kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po dokonaniu wyboru zamawianej ilości Towarów Użytkownik poprzez kliknięcie przycisku „DO KASY” przechodzi do finalizacji Zamówienia. W celu sfinalizowania Zamówienia Użytkownik podaje w Formularzu Zamówienia następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail;
  • adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania).

  Użytkownik zatwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

 7. Przed kliknięciem przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptacje postanowień Regulaminu. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu stanowi warunek złożenia Zamówienia.
 8.  Potwierdzenie Zamówienia poprzez klikniecie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” stanowi wyrażenie przez Użytkownika oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Na każdym etapie składania Zamówienia, aż do chwili jego zatwierdzenia przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, Użytkownik może je anulować przerywając proces zamawiania. W szczególności poprzez usunięcie dodanych uprzednio Towarów bądź opuszczenie Serwisu.
 10. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje od Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez siebie adres potwierdzenie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży zawierające jej wszystkie istotne elementy, w szczególności:
  • numer Zamówienia;
  • określenie liczby, rodzaju i rozmiaru zamówionych Towarów;

  • całkowitą cenę zamówionych Towarów oraz koszty dostawy;
  • dane osobowe Kupującego;
  • dane do dokonania płatności za zamówiony Towar (dane do przelewu elektronicznego);
  • sposób i adres dostawy zamówionego Towaru.
 11. Otrzymane przez Kupującego potwierdzenie złożenia Zamówienia jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sprzedającego i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia Zamówienia od Sprzedającego. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Klient dokonuje płatności za zamówione Towary przelewem elektronicznym bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. W tytule przelewu należy wskazać numer Zamówienia podany przez Sprzedającego w potwierdzeniu Zamówienia.
 6. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 7. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia fakturę.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów zamówionych w Sklepie Internetowym na zasadach określonych Regulaminie jest dokonywana wyłącznie na terenie Polski.
 2. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po dokonaniu zapłaty przez Kupującego. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą należną za Zamówienie.
 3. Towar wysyłany jest Pocztą Polską na adres Użytkownika wskazany w Formularzu Zamówienia.
 4. Towar wysyłany jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowowolnych od pracy.
 5. Dostawa towaru dokonywana jest w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przezSprzedającego zapłaty za Zamówienie.
 6. Informacja o kosztach dostawy Towarów jest zamieszczona w Sklepie Internetowym przy opisieTowaru. Informacja o łącznych kosztach dostawy w zależności od ilości zamówionego Towaruzamieszczana jest w Formularzu Zamówienia oraz w Potwierdzeniu Zamówienia.
 7. Kupujący może zamówić dodatkowo ubezpieczenie przesyłki zawierającej zamówione Towary. Kupujący zamawia ubezpieczenie przesyłki w Formularzu Zamówienia. Informacja o kosztach ubezpieczenia przesyłki z Towarem znajduje się w Formularzu Zamówienia oraz w Potwierdzeniu Zamówienia.

VI. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym, jak również dotyczące przebiegu realizacji Zamówienia oraz funkcjonowania Serwisu należy składać na adres Sprzedającego : ul. Leśna 9, 05-504 Korzeniówka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego: michal@ilovewushu.pl lub za telefonicznie na numer: 501255856 (w godzinach: 10:00-22:00).
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik wskazuje w szczególności:
  • imię i nazwisko;
  • adres do korespondencji;
  • opis powodów reklamacji;

  a w przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego bądź zakupionego Towaru również:

  • rodzaj, rozmiar i ilość reklamowanego Towaru;
  • datę i numer Zamówienia;
 3. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający informuje niezwłocznie Kupującego wskazując mu jednocześnie informację, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia Towarów:
  • naturalne zużywanie się Towaru;
  • uszkodzenia mechaniczne (np. otarcie, rozerwanie, naderwanie itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
  • uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania Towaru.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres: MB Sport Michał Borawski, ul. Leśna 9, 05-504 Korzeniówka lub też elektronicznie na adres:michal@ilovewushu.pl.
 2. Kupujący może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.
 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Kupującego z żadnymi kosztami.
 5. Kupujący ma również prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jeszcze przed potwierdzeniem Zamówienia przez Sprzedającego. W tym celu Kupujący wysyła Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu w sposób wskazany w ust. 1. Zamówienie wysłane przez Kupującego uznaje się wówczas za niezłożone.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad.
 2. W przypadku wszelkich wad Towarów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedający ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

IX. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Użytkownik i Kupujący może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in.z:mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty, sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty, pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
 3. Użytkownik może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści zamieszczone w Serwisie, w szczególności treści marketingowe oraz zdjęcia i opisy Towarów, mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
 2. W ramach Umowy Sprzedaży Kupujący nie nabywa jakichkolwiek praw, w szczególności majątkowych praw autorskich do treści zamieszczonych w Serwisie. Jakiekolwiek wykorzystanie treści zamieszczonych w Serwisie, w szczególności ich zwielokrotnianie na potrzeby inne niż użytek własny i ich rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jest zakazane.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) jest Sprzedający.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkowników i Kupujących w celu realizacji Zamówienia, rozpoznania reklamacji lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.
 4. Dane Użytkowników i Kupujących nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wiążących decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych. Administrator może jednak przekazać dane Użytkownika lub Kupującego podmiotowi realizującemu wybrany przez Kupującego sposób płatności lub dostawy, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji tej płatności lub dostawy.
 5. Użytkownikowi i Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną odrębnie w Formularzu Zamówienia.
 7. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez akceptację stosownej klauzuli w Formularzu Zamówienia.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 6 i 7 powyżej.

XII. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w aplikacji albo przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa: Chrome w wersji 42 lub wyższej, Firefox w wersji 4 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Opera w wersji 15 lub wyższej, Safari w wersji 8 lub wyższej;
  • posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Sprzedający ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 4. Niezależnie od danych osobowych podanych przez Użytkownika, Sprzedający na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu (dane eksploatacyjne), w szczególności: oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (m.in. adres IP urządzenia, z którego skorzystał Użytkownik),
  informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

XIII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • korzystania z Usług elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem;
  • korzystania z Usług elektronicznych w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu;
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik ma prawo powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach, usterkachlub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usług elektronicznych. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług elektronicznych i funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik może zgłaszać zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt XIV ust. 1 Regulaminu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik może kierować zgodnie z następującymi danymi kontaktowymi Sprzedającego: MB Sport Michał Borawski ul. Leśna 9 05-504 Korzeniówka michal@ilovewushu.pl tel: 501255856 (w godzinach: 10:00-22:00).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18/09/2017 r.

ZAŁACZNIKI:

 1. Wzór formularza odstąpienia od Umowy;
 2. Informacja na temat ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: MB Sport Michał Borawski, ul. Leśna 9, 05-504 Korzeniówka
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od zawartej umowy o sprzedaży następujących towarów:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Data zawarcia umowy i nr zamówienia:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Imię i nazwisko Kupującego:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefon kontaktowy i adres e-mail Kupującego:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Data i podpis Kupującego (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

INFORMACJA NA TEMAT USTAWOWEGO PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ilovewushu.pl mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14dni od daty dostawy Towaru bez podania przyczyn. W celu wykonania ustawowego prawa do odstąpienia od umowy należy powiadomić o swojej decyzji Sprzedającego: MB Sport Michał Borawski, ul. Leśna 9, 05-504 Korzeniówka, mail: michal@ilovewushu.pl, Tel : 501255856. Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy, wypełnić go i przesłać Sprzedającemu. Nie ma jednak obowiązku wykorzystania wzoru formularza odstąpienia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Państwa od zawartej umowy sprzedaży zwracamy Państwu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane od Państwa płatności (włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy
ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności.

W przypadku odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek odesłać nam lub przekazać Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.